OFERTA EDUCATIVA


ESCOLA DE MÚSICA S.I.U.M.

EDUCACIÓ INFANTIL (DE 4 A 6 ANYS).

LEducació Infantil té com a intenció acostar la música als xiquets i xiquetes de Montserrat i dels pobles del voltant i educar-los a través d'ella, en valors humanístics com el respecte, la tolerància i la pau. A més d'ajudar a desenvolupar l'expressió, la concentració i la creativitat, la música posseeix la qualitat de potenciar les relacions socials i fa que els xiquets i xiquetes experimenten la seua capacitat per a relacionar-se amb l'entorn. Per açò, més que oferir una educació purament musical, el que es pretén és educar a través de la música.

INICIACIÓ (7 ANYS).

Amb aquest curs el xiquet i la xiqueta començarà a explorar i desenvolupar la seua oïda, el seu sentit rítmic i la cerca de la seua pròpia veu les quals són expressions fonamentals del llenguatge musical, facilitant en ell el desenvolupament d'aptituds musicals. L'acostament dels xiquets i de les xiquetes a la música sutilitzarà com un mitjà d'expressió dels seus sentiments, sensacions i com un element integrador.

Al mateix temps tots els alumnes comencen, des de linici del curs, a treballar amb un instrument de la seua elecció, amb la possibilitat dincorporar-se al cor infantil de manera voluntària.

La càrrega lectiva setmanal del curs diniciació és de 2 hores de llenguatge musical i mitja hora dinstrument, amb lopció de elegir voluntàriament 1 hora dinstrument, amb la conformitat del professor corresponent.

ENSENYANCES ELEMENTALS.

Aquestes ensenyances responen a la finalitat de proporcionar a lalumnat una formació artística de qualitat preparatòria per a les ensenyances professionals de música. Els objectius principals són apreciar la música com a llenguatge artístic i com a mitjà dexpressió cultural.

El grau elemental que ofereix la nostra escola sestructura en quatre cursos acadèmics, i té com a base principal el currículum que estableix la Conselleria dEducació, adaptant-lo a les necessitats específiques dels nostres alumnes i de la nostra Societat Musical.

En els dos primers cursos lalumnat té lopció delegir 1 hora dinstrument, sempre amb la conformitat del professor.

PLA DESTUDIS DEL GRAU ELEMENTAL

 

ASSIGNATURA

CURS

HORES SETMANALS

PRIMER

SEGON

TERCER

QUART

 

INSTRUMENT

 

0,5

 

0,5

 

1

 

1

 

LL. MUSICAL

 

2

 

2

 

 

2

 

2

 

COR

 

1

 

1

 

1

 

1

 

BANDA/ORQUESTRA                      (excepte guitarra i piano)

 

1

 

1

 

2

 

2

 

TOTAL SETMANAL

 

4,5

 

4,5

 

6

 

6

 

ENSENYANCES NO REGLADES DE NIVELL PROFESSIONAL.

Amb aquesta oferta es permet a aquell alumnat que no desitja continuar estudiant duna manera reglada, poder realitzar estudis musicals de nivell professional no oficial, després dhaver superat les ensenyances elementals. Aquestes ensenyances no reglades consten de classes de llenguatge musical, completament adaptades a les necessitats de lalumnat, de classes individuals dinstrument, la possibilitat dassajar amb el pianista acompanyant i les classes dorquestra o banda.

PERFECCIONAMENT MUSICAL.

Aquest perfeccionament musical va dirigit a aquell alumnat que no ha continuat estudiant música de manera reglada, però que al mateix temps té interès en rebre classes de manera individual dinstrument o daltres assignatures teòriques, per tal de seguir millorant i progressant.

ESCOLA DADULTS.

Lescola dadults va dirigida a aquelles persones adultes que decideixen introduir-se en el món musical, tinguen coneixements previs de música o no, i poden fer-ho de la manera que millor sadapte a les seues preferències i necessitats (solfeig per a adults, instrument sols, iniciació al cant i cor dadults).

MUSICOTERÀPIA.

La musicoteràpia és la utilització de la música per un professional qualificat amb uns objectius terapèutics determinats, com són promoure la comunicació, laprenentatge, lexpressió, etc., amb la finalitat dassistir a les necessitats físiques, emocionals, socials i cognitives de qualsevol persona, tant xiquets com adults.

Aquest tipus de teràpia està dirigida a persones de qualsevol edat amb necessitats concretes: retràs mental, educació especial, psiquiatria, problemes emocionals i de relació, teràpia familiar i problemes del llenguatge.

Actualment la nostra escola compta en el seu claustre de professors amb un especialista titulat en Musicoteràpia.

ATENCIÓ A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS.

Des de lescola de música, entenem aquesta com a una important font integradora, on ningú estiga exclòs per les seues capacitats i/o aptituds. És per això, que des de lescola, apostem per una integració total.

Actualment la nostra escola compta amb la col·laboració duna terapeuta que ofereix assessorament a tots els professors implicats en la formació educativa dels alumnes amb necessitats especials.

OFERTA INSTRUMENTAL DE LESCOLA

CLARINET                                                    TROMPA                                              VIOLÍ                                             GUITARRA

FLAUTA                                                        TROMPETA                                        VIOLA                                                  PIANO

OBOÉ                                                            TROMBÓ                                            VIOLONCEL                                       CANT

SAXÒFON                                                    TUBA                                                   CONTRABAIX

FAGOT                                                          PERCUSSIÓ

 

CENTRE DESTUDIS PROFESSIONALS JOSEP ONOFRE DÍEZ MONZÓ

LEscola de Música de la Societat Instructiva Unió Musical de Montserrat té un Centre reconegut dEnsenyances Professionals adscrit al Conservatori de Torrent.

Aquest centre respon a la necessitat de lalumnat del nostre poble i dels pobles del voltant de poder continuar estudis professionals de qualitat i amb professorat titulat sense lobligació de desplaçar-se a una altra localitat.PLA DESTUDIS DEL GRAU PROFESSIONAL


TOTES LES ESPECIALITATS INSTRUMENTALS EXCEPTE PIANO

 

ASSIGNATURES

CURS

 

HORES SETMANALS

ASSIGNATURES PRÒPIES

PRIMER

SEGON

TERCER

QUART

CINQUÉ

SISÉ

INSTRUMENT

1

1

1

1

1

1

PIANO COMPLEMENTARI

 

0,5

0,5

0,5

 

 

MÚSICA DE CAMBRA

 

 

1

1

1

1

BANDA/ORQUESTRA

2

2

2

2

2

2

ASSIGNATURES COMUNES

 

LL. MUSICAL

2

2

 

 

 

 

HARMONIA

 

 

2

2

 

 

ANÀLISI

 

 

 

 

2

2

HISTÒRIA DE LA MÚSICA

 

 

 

 

2

2

ASSIGNATURES OPTATIVES

 

 

 

 

3

3

TOTAL HORES SETMANAL

5

5,5

6,5

6,5

11

11

 

 

ESPECIALITAT DE PIANO

 

ASSIGNATURES

CURS

 

HORES SETMANALS

ASSIGNATURES PRÒPIES

PRIMER

SEGON

TERCER

QUART

CINQUÉ

SISÉ

INSTRUMENT

1

1

1

1

1

1

CONJUNT

1

1

 

 

 

 

COR

 

 

2

2

 

 

MÚSICA DE CAMBRA

 

 

1

1

1

1

ACOMPANYAMENT

 

 

 

 

2

2

ASSIGNATURES COMUNES

 

LL. MUSICAL

2

2

 

 

 

 

HARMONIA

 

 

2

2

 

 

ANÀLISI

 

 

 

 

2

2

HISTÒRIA DE LA MÚSICA

 

 

 

 

2

2

ASSIGNATURES OPTATIVES

 

 

 

 

3

3

TOTAL HORES SETMANAL

4

4

6

6

11

11

 

OFERTA INSTRUMENTAL DEL CENTRE PROFESSIONAL

CLARINET                                                           TROMPA                                                            VIOLÍ

FLAUTA                                                              TROMPETA                                                       VIOLA

OBOÉ                                                                  TROMBÓ                                                   VIOLONCEL

SAXÒFON                                                            TUBA                                                     CONTRABAIX

 FAGOT                                                                PERCUSSIÓ                                                     PIANO