REGLAMENT DE RÈGIM INTERNINDEX:

CAPÍTOL  I:       ÀMBIT D'APLICACIÓ
CAPÍTOL II:       DIRECCIÓ MUSICAL
CAPITOL III:      DELEGAT DE BANDA
CAPÍTOL IV:      DELS MÚSICS
CAPÍTOL V:       INSTRUMENTAL I UNIFORMES
CAPÍTOL VI:      DE L'ARXIU
CAPÍTOL VII:     DE LA JUNTA DIRECTIVA
CAPÍTOL VIII:    DEL PRESIDENT
CAPÍTOL IX:      RÈGIM DISCIPLINARI
CAPÍTOL X:       ALTRES DISPOSICIONSCAPÍTOL  I: ÀMBIT D'APLICACIÓ

Art. 1: L'àmbit d'aplicació del present Reglament és la BANDA DE MÚSICA de la SOCIETAT INTRUCTIVA UNIÓ MUSICAL DE MONTSERRAT (SIUM).

Aquest Reglament de Règim Intern pretén millorar la vida interna de la Banda de Música per al seu adequat i normal desenvolupament dins d'un marc de convivència apropiat, establint unes normes de caràcter general per a la seua organització, funcionament i disciplina, a fi de poder fomentar, coordinar i canalitzar les activitats musicals i personals dels seus integrants.

Per al compliment dels esmentats objectius es fa imprescindible elaborar unes normes d'obligat compliment que servisquen per a harmonitzar el bon desenvolupament de la Banda de Música, tant en el referit a drets i deures dels seus components, com a normes de comportament cíviques, socials i culturals que garantisquen les bones relacions entre els propis músics, el respecte al director de la Banda de Música, el compliment dels acords adoptats per aquest o per la Junta Directiva de la SIUM, i per descomptat, totes aquelles actuacions que servisquen per a donar la millor imatge de la nostra Banda als veïns i veïnes de MONTSERRAT, així com als ciutadans i ciutadanes de qualsevol altre lloc on participe.

Art. 2: Lingrés com a membre de la Banda de Música suposa l'acceptació d'aquest Reglament.

Tindran la consideració de membres de la Banda: el director, el sotsdirector si escau, el delegat de la Banda, els músics, el banderer, larxiver i l'encarregat de les partitures (paperer).CAPÍTOL II: DIRECCIÓ MUSICAL
 
Art. 3: El director de la Banda de Música serà nomenat per la Junta Directiva, d'acord a criteris de qualificació professional, capacitat de lideratge, interessos de la SIUM i aquells altres que s'estimen oportuns per a la seua designació.

Art. 4: El cessament del director es produirà per les següents causes:

a) Per renúncia voluntària al càrrec, que haurà de ser comunicada a la Junta Directiva almenys amb dos mesos d'antelació.

b) Per revocació adoptada en acord motivat de la Junta Directiva, quan existisquen raons que la justifiquen per dol, culpa, desinterès, incompliment de les seues funcions, etc. que afecten al bon desenvolupament de la Banda de Música. 

Art. 5: La funció principal del director serà la direcció tècnica-artística de la Banda de Música, tenint la facultat de decidir qualsevol qüestió relacionada amb aquesta matèria. Representa a la Banda de Música com al seu màxim responsable artístic.

Art. 6: Són drets del director:

a) La percepció dels emoluments que siguen acordats amb la Junta Directiva.

b) Rebre les quantitats que li corresponguen per les actuacions extraordinàries que realitze la Banda de Música. Aquestes quantitats seran prèviament acordades amb la Junta Directiva.

c) Rebre el tracte que correspon al seu càrrec.

Art. 7: Són funcions i obligacions del director les següents:

a) Assistir amb puntualitat als assajos, actuacions i a les reunions en les quals es demane la seua presència.

b) Elaborar una proposta d'activitats que serà presentada a la Junta Directiva per al seu estudi i aprovació immediatament després de la festivitat de Santa Cecília i la vigència de la qual abastarà l'any natural següent.

c) Preparar amb la necessària antelació el programa d'obres que s'interpretaran en els assajos i en les actuacions de la Banda de Música.

d) Assignar a cada músic el paper i categoria que haja d'interpretar i ocupar.

i) Proposar a la Junta Directiva la incorporació dels reforços que estime necessaris per a determinades actuacions.

f) Determinar els assajos i els músics necessaris per a cada actuació.

g) Excloure als músics que no estiguen preparats per a intervenir en una determinada actuació.

h) Fixar els dies i hores dels assajos extraordinaris i la seua durada quan calguen per la preparació de qualsevol activitat.

i) Exercir l'autoritat sobre els músics, fent-se respectar.

j) Proposar a la Junta Directiva les sancions que hagen d'imposar-se als músics d'acord amb el present Reglament.

k) Velar pel manteniment de la cordialitat, la concentració i l'ordre en els assajos i actuacions, apartant als músics que no atenguen als seus avisos i especialment als qui deixen de complir amb les seues obligacions.

l) Assessorar a la Junta Directiva en quantes qüestions crega d'interès per al bon funcionament de la Banda de Música.

m) Proposar a la Junta Directiva el nomenament del sotsdirector de la Banda si escau.

n) Autoritzar l'eixida dels assajos dels músics menors d'edat prèvia sol·licitud escrita dels pares o tutors del menor.

o) Velar pel compliment del present Reglament en quant a les seues pròpies responsabilitats.

Art. 8: La Junta Directiva, si escau, a proposta del director, podrà designar de entre els músics o fora d'ells a un sotsdirector de la Banda de Música.

Art. 9: El sotsdirector substituirà al director en casos d'absència o malaltia d'aquest, degudament justificades, i quan per motius extraordinaris haja de ser rellevat de les seues funcions. En l'exercici del càrrec tindrà els mateixos drets i obligacions que el director.CAPITOL III: DELEGAT DE BANDA

Art. 10: A proposta dels músics es designarà d'entre ells al delegat de la Banda de Música.

Entre les principals funcions que se li assignen està la de coordinar els interessos dels músics davant la direcció de la Banda i la Junta Directiva. 

El delegat de la Banda de Música serà la persona encarregada de controlar l'assistència dels músics a les diferents actuacions celebrades i efectuar el repartiment que corresponga, si escau, a cadascun d'ells.

Aquells músics que acumulen més d'un 50%(cinquanta per cent) de faltes d'assistència no justificades als assajos i/o actuacions de la Banda en els tres mesos anteriors a l'actuació que done lloc a repartiment, veuran reduïdes les seues percepcions en idèntic percentatge al de les seues faltes d'assistència.CAPÍTOL IV: DELS MÚSICS

Art. 11: S'adquireix la condició de músic de la Banda Simfònica de la SIUM en superar el curs sisè dels ensenyaments no reglats a l'Escola de Música, al superar el segon curs dels ensenyaments professionals en el Centre Autoritzat de Grau Mitjà, i/o sempre que es reunisquen les condicions d'aptitud suficients (aquestes condicions d'aptitud seran les fixades per la Junta Directiva a proposta del director de la Banda).

El alumnes, al iniciar el tercer curs dels ensenyaments no reglats, pasaran a formar part de la Banda Juvenil de la SIUM en la que participaran fins els 16 anys. A partir daquesta edat i fins els 18 anys la participació serà voluntària (a excepció dels alumnes que estiguen cursant ensenyaments professionals reglats que tenen la assignatura de Banda i per tant la obligació de participar).

També s'adquireix la condició de músic si sha format part anteriorment d'aquesta o una altra Banda o Escola de Música, se sol·licite a la Junta Directiva la seua possible incorporació i siga acceptada pel director de la Banda i per la Junta Directiva.

A partir de la incorporació a la Banda de Música, el músics que no cursen ensenyaments professionals podran seguir rebent classes d'instrument de ensenyament no reglat. 

Art. 12: La condició de músic de la Banda es perd quan:

a) Se sol·licita de forma voluntària.

b) Per sanció disciplinària, que podrà comportar la pèrdua definitiva o temporal.
 
d)Per absència no justificada durant més de tres mesos als assajos i/o actuacions. 

Art. 13: En ingressar en la Banda de Música s'obté el dret de ser considerat soci músic de la SIUM,  exempt del pagament de la quota social.

Art. 14: Els músics tenen el dret i l'obligació d'assistir als assajos i a les classes (si escau) amb puntualitat, així com als actes oficials o contractats en què actue la Banda de Música en formació completa o fraccionada en particions. Les absències i faltes de puntualitat hauran de justificar-se davant el director o el delegat de la Banda.

Art.15: Els músics tenen dret a promocionar dins de la Banda de Música i a interpretar altres papers de més responsabilitat dels que li se van assignar al seu ingrés, sempre que el director ho considere oportú. Així mateix els assisteix el dret a passar a llocs de menor responsabilitat si l'organització de la Banda ho permet.

Art.16: Els músics tenen dret a participar en conjunts, xarangues, orquestres, altres bandes, etc. prèvia informació, amb una adequada antel·lació, al delegat de Banda, director o a la Junta Directiva, i sempre que aquestes actuacions no menyscaben la seua participació com a membres de la  Banda, col·lectiu musical al que pertanyen. De la mateixa manera, per utilitzar els instruments, uniformes, materials o partitures, així com les instal·lacions (sales d`assaig, etc.) propietat de la SIUM en les esmentades activitats, deuran de comunicar-ho en la suficient antelació a la Junta Directiva .

Art.17: Són deures que han de complir tots els músics els següents:

a) Assistir amb puntualitat al màxim nombre dassajos que el director programe per a cada actuació. 

En qualsevol cas es fixa, per regla general, un nombre mínim d'assistència del 50% (cinquanta per cent) dels assajos previstos per a cada actuació (30% -trenta per cent- per els musics que tinguen la seua residència en altra localitat). Aquests percentatges es consideraran per excés.

No tindran dret a participar en lactuació els músics que no realitzen els assajos mínims esmentats. 

No obstant el anterior, en circumstàncies especials serà el mestre-director, dacord amb la Junta Directiva qui determinarà el nombre d'assajos mínims necessaris per participar en l'actuació.

Aquesta regla no serà d'aplicació als músics professionals (en la especialitat del instrument que toquen en la Banda), reforços o col·laboradors.

b) Assistir amb puntualitat i regularitat a les classes, si escau.
 
c) Estudiar i preparar les partitures de les obres seleccionades per als assajos o actuacions amb suficient temps i dedicació.

d) Atendre amb diligència els requeriments del director en els assajos.

e) Suplir el paper més o menys important d'altres companys absents, en els casos que el director considere oportuns.

f) Mantenir silenci i un comportament correcte durant els assajos, que no interrompa la bona marxa dels mateixos i no moleste als altres companys en el seu compliment.

g) Observar un comportament adequat en les actuacions que es realitzen i de manera especial en les cercaviles i processons on hauran d'anar alineats, marcar el pas i guardar silenci i sempre amb les partitures que shagen dinterpretar. 

h) En els concerts, mantenir l'ordre d'entrada i eixida de l'escenari que s'establisca en cada ocasió, així com guardar silenci durant el temps de permanència en l'escenari. 

i) Mantenir el protocol a l'ús, quan entre el director i/o solista en l'escenari.

j) Respectar al director, als altres components de la Banda i a la Junta Directiva.

k) Mantenir l'instrument i la resta de material amb la major cura i en les condicions adequades per al compliment de la seua funció.

l) Custodiar i mantenir en bon estat i ordre les partitures que li siguen lliurades per al seu assaig i interpretació.

m) Col·laborar amb l'arxiver en l'organització de l'arxiu de partitures.

n) Justificar davant el director i el delegat de Banda les faltes de puntualitat als assajos i actuacions.

o) Assistir a les actuacions en les quals participe la Banda, havent de fer-ho amb el major grau de puntualitat i netedat, especialment en el que respecta a la uniformitat .

p) Els músics no podran efectuar observacions ni reclamacions de cap tipus al director de la Banda durant els actes públics, esperant a realitzar-les a la conclusió i si pot ser en la seu de la SIUM. També podran formular-les a la Junta Directiva.

q) Comunicar al director i al delegat de Banda amb la suficient antelació (mínim d'una setmana) la no assistència a concerts o actuacions, per si fóra necessària la contractació de reforços.

r) Els músics pertanyents a la Banda que per diferents motius es troben fora de la localitat hauran d'informar d'aquesta circumstància al delegat de Banda o la Junta Directiva, així com mantenir el contacte i assistir als assajos i actuacions sempre que les seues circumstàncies ho permeten.

s) Mantenir adequadament l'uniforme.

t) Retornar l'instrument, luniforme, i la resta del material propietat de la SIUM en el moment del seu cessament.

u) Tant en les actuacions que es realitzen a Montserrat com en aquelles altres en les quals calga desplaçament, els músics seran responsables de la custòdia i cura dels instruments i materials que precisen.

v) En les actuacions en altres localitats, els músics menors d'edat hauran d'acreditar al delegat de Banda o si escau al responsable del viatge, l'autorització signada dels seus pares o tutors.

w) Els músics convidats hauran d'assumir els mateixos drets i obligacions que els membres de la Banda de Música de Montserrat.

x) Comunicar al director i a la Junta Directiva la baixa com a membre de la Banda, retornant, si escau, aquelles propietats (instrument, uniforme, etc.) que pertanguen a la SIUM. Aquesta baixa comportarà la pèrdua de la condició de soci músic, havent de comunicar la seua voluntat de donar-se d'alta com a soci numerari.

Cada corda d'instruments comptarà amb un coordinador triat de entre els seus propis components que desenvoluparà, entre altres, la funció principal de col·laborar amb el director i el delegat de Banda a fi d'aconseguir el millor compliment individual i col·lectiu i el necessari ordre en assajos i actuacions.

En les actuacions que ho requerisquen (falles, comunions, processons etc.) la Banda es fraccionarà en les particions necessàries, que en tot cas hauran de guardar l'equilibri instrumental que el director considere.

Quan un músic no puga assistir a un acte on la Banda actue en partició, haurà de fer-se substituir per un altre músic lliure d'actuació del seu mateix instrument i nivell, comunicant-ho al delegat de Banda amb la suficient antelació.

En el tauler d'anuncis s'exposarà la llista dels músics que conformaran cada partició.CAPÍTOL V: INSTRUMENTAL I UNIFORMES

Art. 18:  Si bé l'aspiració de la Societat és que cada músic dispose d'un instrument cedit per la SIUM, no resulta possible dur a terme aquesta voluntat,  íntegrament per restriccions pressupostàries.

Quan els músics utilitzen linstrument de forma exclusiva per al servei de  la Banda, la SIUM sufragarà el 100% (cent per cent) de les despeses de les reparacions de manteniment d'aquestos instruments, independentment de la seua propietat. 

En el cas de quel instrument siga també utilitzat, de forma ocasional o reiterada, en altres actuacions fora de la Banda (conservatori, xarangues, altres bandes, etc.) la SIUM no més sufragarà el 50% (cinquanta per cent) de les despeses de les reparacions, sent la resta a càrrec del músic.

Els músics que utilitzen instruments propietat de la SIUM es comprometen a mantenir-los en perfectes condicions, corrent del seu compte la reposició dels elements d'ús personal (canyes, embocadures, etc.). 

En cas de desperfecte o trencament greu de l'instrument per negligència del usuari, que el faça inservible, serà aquest usuari qui es farà càrrec íntegrament de la seua  reparació i/o substitució.

Qualsevol reparació, amb independència de la propietat de l'instrument, haurà de comptar amb la prèvia autorització del delegat de Banda o de  la Junta Directiva, ja que de no intervenir aquesta autorització la SIUM no assumirà el cost de la reparació.  

Així mateix, la Junta Directiva es reserva el dret a admetre o rebutjar les despeses de manteniment dels instruments d'aquells músics que no participen regularment en les activitats de la Banda i/o no més participen en altres formacions (xarangues, etc.) 

Els instruments de percussió podran ser propietat de la SIUM, sent a càrrec dels músics les baquetes i altres utensilis personals.  

La pèrdua d'un instrument propietat de la SIUM serà qualificada per la Junta Directiva de falta greu del músic i se sancionarà per l'import de l'adquisició de l'instrument que s'adquireixca per a substituir aquesta pèrdua. 

Art. 19: L'uniforme de la Banda està compost de: sabates negres, calcetins negres, pantalons negres, camisa blanca, corbata color gris i jaqueta negra amb l'escut de la Banda. Aquesta uniformitat podrà ser modificada per a la temporada estival suprimint la jaqueta i la corbata.

Serà competència de la Junta Directiva determinar en cada actuació la uniformitat que s'haja d'utilitzar.

Cap músic podrà afegir o llevar en els uniformes element algun i hauran d'assistir a les actuacions amb l'equip en perfecte estat de neteja i endreçament.VI: DE L'ARXIU

Art. 20: L'arxiu estarà a càrrec de l'arxiver que serà designat per la Junta Directiva. 

Per a la seua conservació portarà un índex d'obres musicals.
 No podrà eixir de la SIUM, per a finalitats diferents als actes de la pròpia Banda, cap tipus de partitura sense la prèvia autorització de la Junta Directiva. Cap membre de la banda està autoritzat per a extraure partitures de l'arxiu, sense la corresponent autorització.

Si s'informatitza l'arxiu, l'arxiver serà el responsable de les dades informàtiques, de l'ordinador i de les reproduccions de partitures que es realitzen i queda totalment prohibit extraure total o parcialment els arxius informàtics, sense la prèvia autorització de la Junta Directiva, a qui hauran de sol·licitar-ho per escrit.

Els músics col·laboraran activament amb l'arxiver per a la distribució i recollida de les partitures que s'utilitzen en els assajos i actuacions, i sempre que siga necessari a criteri del director i/o del delegat de Banda.CAPÍTOL VII: DE LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 21: La Junta Directiva de la SIUM tindrà, a l'efecte del present reglament, les següents funcions:
a) Nomenament del director de la Banda.

b) Designació, si escau, del sotsdirector a proposta del director. 

c) Establir els honoraris i dietes que corresponguen al director de la Banda de Música, i, si escau, al sotsdirector.

d) Elaborar i modificar, si escau, el Reglament de Règim Intern de la Banda de Música de la SIUM.

i) Establir a proposta del director de la Banda el calendari d'assajos, concerts i actuacions.

f) Establir el pressupost per a concerts i actuacions.

g) Decidir les modificacions que afecten a la uniformitat de la Banda de Música.

h) Admetre o cessar als membres de la Banda de Música, segons estableix el present Reglament.

i) Decidir l'adquisició d'equipaments i materials necessaris per a la Banda de Música.

j) Mantenir actualitzat el tauler d'anuncis.

k) Comunicar als membres de la Banda de Música les instruccions o consells que servisquen per a millorar la seua imatge.

l) Exercir la potestat sancionadora, seguint les normes que s'estableixen en aquest Reglament.

m) Procurar el compliment del present Reglament i resoldre els dubtes i conflictes que sorgisquen en la seua interpretació i aplicació.

n) Totes les altres funcions que es deriven de les responsabilitats de l'administració i gestió de la Banda de Música.CAPÍTOL VIII: DEL PRESIDENT

Art. 22: Correspon al president de la SIUM, als efectes del present Reglament:

a) Velar per la bona marxa de la Banda de Música.

b) Ostentar la seua representació davant els organismes oficials. 

c) Representar a la Banda de Música amb la seua presència en els actes públics en els quals participe.

d) Proposar a la direcció de la Banda de Música i a la Junta Directiva els suggeriments que redunden en l'obtenció d'una millor organització i imatge.

i) Aquelles altres competències que li siguen assignades per acord adoptat en Junta Directiva.


CAPÍTOL IX: RÈGIM DISCIPLINARI

Art. 23: Correspon al director i a la Junta Directiva velar pel compliment d'aquest Reglament i aplicar les sancions pertinents.

Es regulen com a faltes lleus:

a) Incorrecció amb el director, els companys i la Junta Directiva.

b) Alteracions lleus de l'ordre en els assajos i actuacions, així com no guardar el preceptiu silenci en els mateixos. Sinclou la manipulació daparells de telefonia o electrònica, que queda totalment prohibida. 

c) Fins a un cinquanta per cent de faltes d'assistència no justificades als assajos o actuacions en un període de tres mesos. 

d) Faltes reiterades de puntualitat als assajos o actuacions.

e) Actes o omissions que desmeresquen la bona imatge de la Banda de Música i de la SIUM i que no tinguen la consideració de greus.

Seran faltes greus: 

a) Alteracions greus de l'ordre en els assajos i actuacions.

b) La no assistència no justificada a qualsevol actuació.

c) La reiteració en la comissió de faltes lleus, dins del termini de tres mesos, quan hagen intervingut sancions per a les mateixes.

d) Els actes o omissions que desmeresquen la bona imatge de la Banda de Música i de la SIUM.

I seran faltes molt greus:

a) Qualsevol conducta constitutiva de delicte dolós.

b) La insubordinació, indisciplina i desobediència a les instruccions del director, delegat de Banda i/o de la Junta Directiva.

c) La reiteració de faltes greus, dins d'un mateix any natural, intervenint les oportunes sancions.

d) Tot tipus de discriminació per raó de sexe, ètnia o nacionalitat.

i) Assetjament sexual en qualsevol de les seues manifestacions.

f) Els maltractaments de paraula o obra cap al director, companys o membres de la Junta Directiva.

Art. 24: La Junta Directiva, prèvia valoració de les faltes comeses pels membres de la Banda, podrà imposar les següents sancions:

1.- Per faltes lleus:

a) Amonestació escrita.

b) Expulsió durant un mes dels assajos i actuacions.

2.- Per faltes greus:

a) Expulsió entre un i tres mesos dels assajos i actuacions.

3.- Per faltes molt greus:

a) Expulsió parcial entre tres i sis mesos.

b) Expulsió total.

La negligència en la cura i/o conservació de l'instrumental, material musical, partitures, mobiliari, local d'assaig o altres instal·lacions, serà qualificada com a falta en el grau que acorde la Junta Directiva segons la gravetat dels fets, i comportarà per als causants la sanció corresponent, a més d'una sanció econòmica equivalent a l'import necessari per a restituir el dany causat.

L'import de les sancions imposades es podrà descomptar del cobrament de les actuacions. El sancionat estarà obligat a abonar la diferència, si la hi hagués, dins del termini d'un any contat des que es va produir el dany.

Per a la graduació de les sancions la Junta Directiva haurà de valorar:

a) Intencionalitat.

b) Pertorbació ocasionada.

c) Danys i perjudicis produïts.

d) Reincidència.

e) Grau de participació en la comissió o omissió.

La responsabilitat disciplinària s'extingirà pel compliment de la sanció imposada.

La prescripció de la falta o sanció serà: 

a) En les faltes lleus: als tres mesos.

b) En les faltes greus: als sis mesos.

c) En les faltes molt greus: als dos anys.

La Junta Directiva exposarà en el tauler d'anuncis solament les sancions que hagen sigut qualificades de molt greus.

Art. 25: Iniciat un procediment sancionador per la Junta Directiva es comunicarà al músic o als pares o tutors dels músics menors d'edat les causes que donen origen a l'obertura de l'expedient, perquè en un termini màxim de set dies formulen per escrit les al·legacions que estimen oportunes. La resolució haurà de ser comunicada també per escrit.


CAPÍTOL X: ALTRES DISPOSICIONS

Art. 26: Per a sol·licitar la modificació total o parcial del present Reglament es requerirà aprovació per majoria de dos cinquens dels músics reunits en assemblea o majoria de la Junta Directiva de la SIUM. Per a l'aprovació de les modificacions es requerirà la majoria absoluta de la Junta Directiva.


El present Reglament ha estat aprovat per la Junta Directiva el 1 de juliol de 2014 i ha entrat en vigor el 2 de juliol de 2014.